1. Bestuursverslag

We kunnen terugkijken op een jaar waarin de gemeente goed heeft gedraaid. Vrijwel elke
shabbat en alle feestdagen was er minje. We hebben zeer regelmatig studenten uit de hele
wereld en ook veel gasten bij grote events, zoals tijdens de concerten van Andre Rieu en de
Tefaf. Het baart het bestuur overigens wel zorgen dat een aantal leden nooit of bijna nooit
naar sjoel komt. Met een kleine groep realiseren we ons dat we kwetsbaar zijn. Niet alleen zijn
we kwetsbaar doordat een aantal mensen niet (meer) komt, maar ook door de hoge
gemiddelde leeftijd. Bovendien hebben we maar enkele mensen die een (stuk van) het
chazzanoet kunnen verzorgen. Het is een mitzwa om op shabbat of feestdagen naar sjoel te
komen en te zorgen voor minje. De joodse geleerden zeggen dat wanneer tien joden
samenkomen voor de gebedsdienst of voor het bestuderen van de halacha, de sjechiena in
hun midden is. Dus het belang van minje is groot. Een verbreding van de basis is nodig om ook
naar de toekomst toe Joods leven in Maastricht te kunnen garanderen.

1.1 Financiën
Mede door de erfenis van Jeremia Hiskia Kollenbrander en de subsidie van Maror waren er dit
jaar wat minder financiële zorgen. Op dit moment is nog niet duidelijk of we dit jaar weer
subsidie krijgen van Maror. Het bestuur maakt zich zorgen over de uitgaven voor de
feestdagen. Deze staan niet in verhouding tot de inkomsten. Het bestuur zal dan ook beleid
ontwikkelen over op welke wijze wij in de toekomst met de kiddushiem voor met name
feestdagen zullen omgaan. Ook de energiekosten en de hoge inflatie zijn een aanhoudende
zorg. We kunnen en willen de inflatie immers niet (volledig) doorberekenen aan de leden.
Hoewel er plannen liggen om iets aan het energieverbruik te doen, is het momenteel erg
lastig om bedrijven te vinden die deze plannen kunnen uitvoeren. Het gaat dan met name om
klokthermostaten op de verwarming en dubbelglas in het woonhuis. Een niet geplande
investering was het aanschaffen van een nieuw alarmsysteem. Voor de lange termijn blijft de
financiële situatie van de gemeente de nodige aandacht vragen. Zoals ieder jaar blijven we
sterk afhankelijk van donaties en subsidies. Vorig jaar zijn we naar een andere verzekeraar
overgestapt. Donatus was goedkoper dan Meijers. Door de slechte financiële situatie op de
wereldmarkten als gevolg van de oorlog in Oekraïne, zal Donatus dit jaar geen winstuitkering
doen.

1.2 Bestuurlijke wijzigingen
Miguel Perez-Coenen heeft zich afgelopen jaar om persoonlijke redenen teruggetrokken uit
het bestuur. Ernst de Reus is gekozen als lid van de Mediene in de Centrale Commissie van het
NIK. Het rommelt nog altijd binnen het ressort Mediene. Het gaat natuurlijk zoals altijd om
geld. Op dit moment is nog niet duidelijk of het ressort Mediene voor een ruime of beperkte
taakopvatting zal kiezen. Dit is onder meer afhankelijk de uitkomst van een onderzoek dat in
de tweede helft van dit jaar zal worden gehouden.

1.3 Diversen
De website van de NIHS-Limburg is vernieuwd. Onze dank gaat hierbij uit naar Johan van de
Walle. De hal en het trappenhuis in de sjoel zijn opnieuw gestuukt. Ook is de trap, de Bima en
de vloerbedekking voor de Aron vervangen. Dit is geheel door donaties tot stand gekomen.
Er zijn diverse rondleidingen geweest in de synagoge en ook een concert. Diverse van onze
leden hebben zich verdienstelijk gemaakt bij de 4 mei herdenkingen. Het gaat om Maastricht,
Valkenburg, Eijsden en Sittard. Afgelopen jaar is een aanvang gemaakt met de restauratie van
matseiwot op de begraafplaats in Eijsden. Dit jaar zal daaraan een vervolg worden gegeven.
Het Chevra Kaddisja van de Kehille Maastricht zal wordt geleid door Ronald en Sophia van
Buuren. Jarenlang heeft Simon Manassen deze taak vervuld. Nathan Schaapkens en Lea
Bracha zijn toegetreden tot het Chevra en Lea heeft zich bereid verklaard om de tachrichiem
te maken. De Israëlische ambassadeur heeft een bezoek gebracht aan de sjoel.
Opperrabbijn Jacobs heeft toegezegd een vaste rubriek in onze nieuwsbrief te willen
verzorgen.
We hebben afgelopen jaar een Scope 10-inspectie op het elektriciteitsnet laten doen en een
noodknop door BLEW laten aanleggen.

1.4 Tentoonstelling
Het Limburgs museum gaat een tentoonstelling organiseren over diverse feesten in Limburg.
Hiervan zullen ook de Joodse feesten deel uitmaken. Het bestuur is in overleg met de
organisatoren over welke objecten hiervoor kunnen worden uitgeleend. Er worden ook
opnamen gemaakt door L1 over Chanoeka.

1.5 Dienstwoning
Na het vertrek van de familie Jacobs hebben we het woonhuis in eerste instantie alleen
ingezet als shabbeshuis. Rauf Berman raakte echter zijn woonruimte kwijt en wij hebben aan
hem de benedenverdieping beschikbaar gesteld. In eerste instantie tijdelijk, maar omdat de
samenwerking goed bevalt, stelt het bestuur voor om dit voor onbepaalde tijd in te voeren.
Ook willen de inzet als sjabbeshuis voortzetten. Dit natuurlijk onder de voorwaarde dat
mensen correct betalen en de woning schoon en netjes achterlaten. Dit alles is volgens het
bestuur een win-win situatie. Er is de hele week bewoning, de synagoge wordt wekelijks goed
schoongemaakt, de tuin bijgehouden en er kunnen leden logeren die shomer shabbat zijn.
Het bestuur is nog steeds van plan, om stapsgewijs, onze dienstwoning te verbouwen, maar
gezien de hoge kosten kan dat niet in één keer. De eerste stap is een betere isolatie van de
ramen (verschillende raam/kozijnspecialisten zijn gehoord en offertes voor kunststof
voorzetkozijnen zijn aangevraagd). Vervolgens gaan wij kijken wat er eventueel
samengevoegd kan worden met het groot onderhoud van de synagoge. Dit kan
kostentechnisch interessant zijn.

1.6 Media
De media hebben diverse keren aandacht gehad voor de joodse gemeenschap. Zo is er onder
meer aandacht geweest voor de oorlog in Oekraïne en wat dat doet met de nabestaanden
van de Tweede Wereldoorlog en zijn opnames gemaakt voor de documentaire “Broertje is
verdwaald”. Ook zijn diverse uitzendingen gewijd aan het geroofd joods vastgoed en over
kosher eten samen met Bluma Jacobs.

1.7 Vervanging alarm en onderhoud
Zoals hierboven al gemeld heeft het bestuur besloten het alarm van de synagoge te
vervangen. Het alarm functioneerde al langere tijd niet goed. Ook na diverse (dure) reparaties
bleken de problemen niet opgelost. Inmiddels zijn ook de contracten getekend met TriaCon
voor het groot onderhoud aan de synagoge. Naar verwachting start dit onderhoud in het
najaar van 2023 en beslaat dit een periode van zes jaar.

1.8 Antisemitisme in Limburg
Zoals uit de media blijkt is Limburg een broeinest van rechtsradicalisme. Daarnaast is er ook
sprake van antisemitisme uit Arabische hoek. Recent hebben twee van onze leden last gehad
van antisemitisme en bedreiging. Hierover zijn artikelen verschenen in NIW en de Limburger.
De zorg over de beveiliging neemt toe. Het bestuur heeft al diverse gesprekken met de politie
en de veiligheidsadviseur gevoerd, onder meer over het opvoeren van de beveiliging. Als
bestuur zullen we verder bekijken hoe we de maatregelen kunnen aanscherpen.

Scroll naar boven