Bestuur:

Ernst de Reus, voorzitter
Yakov Super, penningmeester
Dmitri Boutylkov, secretaris
Stichting tot steun van de NIHS Limburg:
De stichting is opgericht op 08-10-1992,
RSIN: 862477384
KvK nummer: 41078438
Voorzitter: Ernst de Reus, geboren op 7 juli 1956 in Den Haag.
Penningmeester/secretaris: Yakov Super, geboren op 1 juni 1981 in St Petersburg.
De stichting is eigenaar van de synagoge, de naastgelegen dienstwoning, die thans dienst doet als “sjabbathuis” en de Joodse begraafplaats in Eijsden. Het doel van de stichting is het beheer van de onroerende zaken.

ANBI:

Naam ANBI:                                      Nederlandse Israëlitische Hoofdsynagoge Limburg
RSIN/Fiscaal nummer:                    862477384
KvK-nummer:                                    82454760
Websiteadres:                                    www.joodsmaastricht.nl
Email:                                                  beheerder@joodsmaastricht.nl
Postadres:                                          Capucijnengang 2,
Postcode:                                           6211 RV
Plaats:                                                Maastricht

De Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge te Maastricht  (verder te noemen NIHS-Limburg) is een Joodse geloofsgemeenschap. De NIHS-Limburg is een zelfstandig rechtspersoon als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid met een eigen reglement.
De NIHS-Limburg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82454760 en heeft de ANBI status. De Stichting tot Steun van de NIHS is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 41078438

A. Samenstelling bestuur

Het Bestuur van onze gemeente telt vier leden, die zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De penningmeester van het bestuur heeft tot taak de financiële middelen van de gemeente te beheren. Het Bestuur draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en andere middelen van de gemeente. Het Bestuur legt verantwoording af aan de leden, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

B. Doelstelling / Visie

De doelstelling is het belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van Israël en het uitvoeren van de G’ddelijke voorschriften. Dit belijden en uitvoeren staan aan de basis van de geloofsgemeenschap. Tot haar visie rekent de NIHS-Limburg het versterken van de joodse identiteit, het bewaren en uitdragen van joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld.

C. Beleidsplan

Het beleidsplan van de NIHS-Limburg is de uitvoering van haar doelstelling en visie.

D. Beloningsbeleid

De NIHS-Limburg heeft een rabbijn in dienst. De rabbijn ontvangt een salaris.
Personen in bestuurlijke posities zoals bestuurs- of commissieleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen  gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

E. Verslag Activiteiten

Het Bestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet het bestuur door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het werk voor de synagoge.
Tot de reguliere activiteiten behoren:
-Eredienst
-Sociale activiteiten
-Interreligieuze activiteiten
-Dialoog met de samenleving

F. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten in de regel nauw aan bij de berekeningen over de voorgaande jaren. De gemeente zorgt voor continuïteit: de rabbijn en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden. Er zijn wekelijks synagoge diensten en ook andere religieuze activiteiten vinden plaats.
Algemene toelichting.
Kerkgenootschappen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de leden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de Joodse Gemeente.
Joodse Gemeenten ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (synagoge) gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, zorg en religieus onderricht inclusief de daarmee gemoeid zijnde personeelskosten en aan de organisatie van religieuze activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de bezittingen, benodigd voor het houden van de diensten, de exploitatie van de begraafplaats (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het regionaal en/of landelijk werk.
Doneren:
Donaties kunnen gegeven worden op ANBI NL04ABNA0420727221 t.n.v. Stichting tot
Steun van de NIHS-Limburg in Maastricht of op ANBI NL58ABNA0465210546 t.n.v. NIHS Limburg te Maastricht.

 

Scroll naar boven